Adoracja – 6 października 2019

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


PIEŚŃ – „O zbawcza Hostio”

Przedmiotem naszej modlitwy kierowanej do Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie niech się stanie sama intencja ogłoszenia przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jest nią „rozbudzenie świadomości <<Missio ad gentes>> i podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Papież Franciszek pragnie:
„aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii
i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne;
aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

PIEŚŃ – „Wielbić Pana chcę”

Jezu, utajony pod postacią chleba! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię, ale też o naszej wspólnocie. Przyjmij naszą modlitwę, przez którą chcemy zrobić krok na drodze naszego dzielenia się wiarą w Ciebie, który oddałeś za nas życie, by nas wybawić od grzechu i przez Ducha Bożego rozlać miłość w naszych sercach. Chcemy Ci więc dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI SKŁADAMY!

– Za tych, którzy bez żadnej korzyści przypominają Kościołowi, że cały jest misyjny, a odpowiedzialność za Misję Ad Gentes, jak i za tę do braci wśród nas, żyjących, dotyczy wszystkich jego członków…

– Za tych duchownych i świeckich, którzy ułatwiają dorosłym, młodzieży i dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej za głoszenie Ewangelii wszystkim…

– Za tych, którzy w Kościele nie są statystami, ale przeżywając własny chrzest czują się posłanymi…

– Za misjonarzy, którzy ukazują Kościół jako wspólnotę dzielącą się darem wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i jako pomoc, która pozwoli uczynić ich życie godniejszym człowieka…

 Panie Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypowiedziane i pomyślane:

Będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Za to, że nie chcemy słuchać pasterzy naszych czasów, którzy na czele z papieżem Franciszkiem nawołują do przeżywania Kościoła przez pogłębienie świadomości misyjnej…

Za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale systematycznych kroków na rzecz zaangażowania misyjnego ad gentes, jak i wśród naszej wspólnoty…

– Za to, że słowo „misje” kojarzy się nam głównie z pieniędzmi, a nie z przeżywaniem naszego chrześcijaństwa jako zadania zdobywania innych dla Jezusa…

– Za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji ludów, wśród których oni pracują…

PIEŚŃ – „Wiele jest serc”

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Będziemy powtarzać: CHRYSTE, USŁYSZ NASZE WOŁANIE!

– Niech w naszej parafii rozpoczęty Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie czasem budzenia świadomości misyjnej, która zaznaczy swą obecność w naszym duszpasterstwie…

– Niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dosięgnie Twoja łaska i wrażliwość ludzi…

– Niech owocem dzisiejszej niedzieli będzie refleksja nad prawdą, że jako dziecko Boga i wyznawca Chrystusa mam zadanie szukania tych, którzy pozostają obojętni na Dobrą Nowinę…

– Niech nasza przynależność do Kościoła będzie coraz bardziej świadomym życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary…

Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką można ofiarować ludziom, prosimy Cię, daj nam siłę, abyśmy w tej misji świadomie uczestniczyli. Amen.
Maryjo Gwiazdo Zaranna Nowej Ewangelizacji – módl się za nami.

PIEŚŃ„Przed tak wielkim Sakramentem”

Niedziela Adoracyjna – 7 lipca 2019

PIEŚŃ: Upadnij na kolana

Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz Zbawicielu, który uniżyłeś samego siebie. Uwielbiamy Cię, bo będąc do końca posłusznym Ojcu, wziąłeś na ramiona krzyż, dobrowolnie przyjąłeś cierpienie, aby nam, grzesznym ludziom, otworzyć bramy nieba. Uwielbiamy Cię, gdyż Twoja miłość nie ma granic! Miłosierny Jezu, przychodzimy dziś do Ciebie, aby trwać na modlitwie wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Pragniemy wynagradzać Ci wszelkie zniewagi, których doświadczałeś, będąc na ziemi i których doświadczasz do dzisiaj. Chcemy wynagradzać Ci, za nasze grzechy a szczególnie za świętokradcze sprofanowanie Ciebie w Najświętszym Sakramencie oraz za sprofanowanie wizerunku Twojej Matki Jasnogórskiej Pani. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci chcemy wołać: „przebacz nam nasze winy” i prosimy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

PIEŚŃ: Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam

Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu
w Najświętszym Sakramencie
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na znieważanie wydany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych wyszydzany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi wyśmiewany
i bluźnierstwami obrażany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców sponiewierany
i wzgardzony,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nie czczony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zbyt mało czczony,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, wynagradzamy Ci, Panie!
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,
Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,
Za nienawiść bezbożnych,
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,
Za oziębłość wielu Twych dzieci,
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,
Za bezczeszczenie świątyń Twoich,
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twej obecności,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego
Sakramentu dać raczył,
Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,
Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
O.: Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ: Suplikacje – Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…

Panie Jezu, który pragniesz świętości każdego człowieka, głęboko wierzymy w moc Twojego Miłosierdzia. Wierzymy, że łaskawym okiem patrzysz na nas, na nasze rodziny, na naszą parafię, na naszą Ojczyznę i na cały świat. Wierzymy, że gdy wyznajemy nasze winy i postanawiamy poprawę, gdy chcemy iść drogą wyznaczoną przez Ciebie, Ty udzielasz nam potrzebnych łask. Wielbimy Cię Panie i uznając naszą słabość, prosimy za nas i tych wszystkich, którzy dopuścili się profanacji, za których dzisiaj przepraszaliśmy i błagaliśmy o Twoje Miłosierdzie. Pragniemy, wraz z aniołami i świętymi Twoimi, wynagradzać Ci za grzechy nasze i  całego świata. Maryjo Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem

Adoracja – Niedziela Zesłania Ducha Św. – 9 czerwca 2019

Pieśń: O zbawcza Hostio;

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci należny hołd uwielbienia i dziękczynienia. Wierzymy, że Ty naprawdę jesteś ukryty w kruszynie białego chleba.
Klęcząc przed Tobą, chcemy opowiedzieć Ci o naszej codzienności, chociaż wiemy, że Ty znasz ją najlepiej. Czas spędzony w Twojej świętej obecności jest dla nas czasem przemienienia i zaczerpnięcia nowych sił.
Oddajemy się Tobie całkowicie na czas tej adoracji. Chcemy na chwilę zatrzymać się z dala od hałasu tego świata i otworzyć się na Ciebie. Dziś mija 50 dni od Zmartwychwstania Tego dnia Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również na nas zebranych wokół ołtarza Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą o dary Ducha Św. i pozwólmy mu działać w naszym życiu: Panie Jezu, prosimy Cię, niech nas ogarnie Twoja łaska, a Duch Twój Święty niech dotknie nas!

Pieśń: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych;

„To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darom Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi się przekonanie, że Bóg o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja przynależność do Niego trwa nawet wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko. Nigdy nie przestaniemy dziękować Ci za Twojego Ducha – za to, że to właśnie On pomaga nam wznosić do Ciebie nasze uwielbienie. Dlatego w Duchu Świętym pragniemy podziękować Ci za każdą łaskę, za każde dobro, jakie z Twojej miłości otrzymaliśmy.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!
– Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, który przychodzi z pomocą naszej modlitwie…
– Za to, że zawsze jesteś z nami, niezależnie od naszych decyzji…
– Za Twoją pomoc w naszych codziennych problemach…
– Za Twoją obecność, nawet gdy my o Tobie zapominamy…
– Za możliwość tego potkania z Tobą…
Jezu Chryste, dziękuję Ci za dary Ducha Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, napełniaj moje serce swoją obecnością i zapalaj w nim ogień Bożej miłości.

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę;

Wierzymy, ze Duch Św. przyczynia się za nami w błaganiach. Chcemy zatem przyzywać Ducha Pocieszyciela i Jego szczególnej obecności w naszym życiu.  Dlatego  wraz ze Św. Janem Pawłem II wołamy:
Przybądź Duchu Święty!
Wzywamy Cię w imieniu całego Kościoła… Przybądź Duchu Święty!
Błagamy Cię w imieniu świata. Okaż, że jesteś Ojcem ubogich i Pocieszycielem – dla umęczonych ludów i dla wszystkich narodów ogarniętych wojną. Poruszaj serca, oświecaj umysły, wzbudzaj pragnienie i wolę pokoju. Panie daj nam swego Ducha. Dlatego powierzamy Ci nasze rodziny, aby były oazą miłości i pokoju. Uzdrawiaj nasze serca Panie, otwieraj na innych, prowadź nas ku pełni Bożej Miłości, daj łaskę niesienia przebaczenia, jedności, zgody, wiary, radości, światła, pocieszenia. Amen.

Duchu Święty Boże – Zmiłuj się nad nami;
Maryjo Przybytku Ducha Św. – módl się za nami.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem.

Niedziela Adoracyjna – 3 marca 2019

Pieśń na rozpoczęcie: O zbawcza Hostio.

Wprowadzenie: Pokój jest dopełnieniem radości. Działa jak balsam dany nam przez Boga, by uspokajał nasze wnętrze. Owoc pokoju sprawia, że czujemy się bezpieczni pośród świata pełnego trudów, wojen i niepewności.

Przychodzimy Panie do Ciebie u początku nowego tygodnia, w dniu który spędzamy z rodziną na odpoczynku i chwaleniu Ciebie. Uwielbiamy Ciebie za to, że jesteś wśród nas. Świadomi jednak naszych braków i niedomagań, chcemy Cię przeprosić za brak pokoju między nami, w naszych rodzinach, środowiskach pracy i w naszych sercach. Udzielaj nam swojego pokoju, abyśmy mogli dobrze przeżyć dzisiejsze spotkanie z Tobą w czasie tej adoracji.

Pieśń: Boże, obdarz Kościół Twój.

Sytuacja egzystencjalna: Klękamy przed tobą, Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, odchodząc od zgiełku świata pełnego niepokoju i chaosu. Zatrzymujemy się na chwili adoracji, bo czujemy, że tracimy siły wśród nieustannej troski o jutro, walki o lepsze życie, o więcej pieniędzy. Tyle w nas zabiegania i braku czasu dla Ciebie i dla drugiego człowieka. Z tym wszystkim stajemy przed Tobą jak dzieci w szczerości przed swoim ojcem.

Bardzo często prosimy naszych bliskich o chwilę wytchnienia i „święty spokój”, gdyż ogrom problemów, które nas przytłaczają, wydaje się być bagażem nie do udźwignięcia. Wówczas tak bardzo pragniemy chwili odpoczynku, odprężenia by zregenerować osłabłe ciało i ducha. Wiemy, że tylko Ty możesz obdarzyć nas prawdziwym pokojem. Po zmartwychwstaniu mówisz do uczniów: „Pokój wam”. To jest coś więcej niż zwykły ludzki „święty spokój”. Ufamy Twoim słowom, kiedy mówisz: ”Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję”. Pragniemy więc takiego pokoju, który jest owocem życia człowieka w Duchu Świętym i nie zależy od okoliczności i wydarzeń. Sami chcemy być źródłem pokoju.

Z odwagą zwracamy się do Ciebie powtarzając wspólnie:
Prosimy Cię Panie,

– o pokój serca, który jest owocem zwycięstwa nad uczuciami i namiętnościami,

– o pokój, który sprawia, że stawiamy Cię Panie na pierwszym miejscu,

– o pokój, który łagodzi wewnętrzne rozdarcia i zewnętrzne konflikty,

– o pokój, który jest lekarstwem na przeciążenia, frustracje i zagubienia,

– o pokój, który pozwala właściwie i z pożytkiem wykorzystać dany nam czas,

– o pokój, który łagodzi zranienia i daje prawdziwą radość życia.

Pieśń: Cóż Ci Jezu damy (zw. 1 i 2).

Zastosowanie życiowe: W pierwszym czytaniu znajdujemy odpowiedź na pytanie dotyczące oceny postępowania i życia człowieka. Każdy z nas objawia to kim jest przez swoje zachowanie, a także wypowiadane słowa. Skrywane intencje oraz ludzkie namiętności ujawniają się podczas mocnych dyskusji. Słowa i czyny są owocem drzewa, które je rodzi, a więc człowieka. Czy zawsze są one we mnie pełne pokoju i opanowania? Czy umiem zachować spokój i reagować delikatnie na zwracane mi uwagi? Czy może raczej wolę wykrzyczeć całym sobą także i te niepotrzebne, a nawet obraźliwe słowa, żeby poczuć się wyładowanym i odprężonym?

Tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce – mówisz nam Panie w Ewangelii. A więc tylko ten, kto posiada dobre serce, może być dobrym drzewem, rodzącym dobre owoce, w tym pokój. Gdzie zatem szukać lekarstwa? Trzeba nam być niezachwianymi i wytrwałymi, jak zachęca św. Paweł a wówczas nasz trud nie będzie daremny i otrzymamy pokój od Pana.

Dzisiejsza Liturgia Słowa proponuje nam życie w sprawiedliwości i uczciwości. W Psalmie śpiewaliśmy, że „sprawiedliwy zakwitnie jak palma i Ci którzy są zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach, nawet w starości wydadzą owoc”. Chciejmy więc prowadzić życie sprawiedliwe, które przyczynia się do wydawania dobrych owoców. W chwili ciszy wzbudźmy w sobie pragnienie pokoju i przedstawmy Bogu te osoby i sytuacje, które potrzebują Bożego pokoju. Prośmy też o pokój w nas samych.

(Chwila ciszy…).

Modlitwa końcowa: Uświadamiając sobie potrzebę owocowania Bożym pokojem, prośmy częściej aniżeli tylko w czasie Eucharystii: Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, obdarz nas pokojem. Módlmy się też słowami modlitwy św. Franciszka: O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju

Abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło, tam, gdzie panuje mrok;

Radość, tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie;

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia,

przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Amen.

Pieśń na zakończenie: Przed tak wielkim Sakramentem.

Niedziela Adoracyjna – 4 listopada 2018.

PIEŚŃ: Kłaniam się Tobie;

Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie, klękamy przed Tobą mając w szczególnej Pamięci wszystkich bliskich zmarłych. Chcemy ich Tobie polecać w naszej wspólnej modlitwie. Prosimy Cię, daj nam w tym momencie łaskę modlitwy. Poślij do nas Ducha Świętego, aby nas umocnił i przemienił.

Prosimy Cię Duchu Święty, oddal od nas wszystko to, co może nas w tej modlitwie rozpraszać, daj nam łaskę trwania przy Jezusie, daj nam łaskę szczerej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

PIEŚŃ: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę;

Panie Jezu Chryste, chcemy dziękować za naszych bliskich zmarłych z naszych rodzin. Chcemy dziękować za każde dobro, które otrzymaliśmy od naszych rodziców i dziadków, naszych współmałżonków, naszego rodzeństwa czy od naszych dzieci. W naszej wspólnotowej modlitwie Tobie Dobry Boże polecamy wszystkich zmarłych księży i siostry zakonne. Prosimy, abyś przyjął ich do grona swoich wybranych, tak jak wybrałeś ich na ziemi, do szczególnej służby w głoszeniu Słowa Bożego. Dziękujemy Ci panie za wszystkich, którzy w sposób bohaterski oddali życie za naszą Ojczyznę. Ty sam wiesz, najłaskawszy Panie,  jak wielu spośród naszych rodaków mężnie broniło polskiej wolności i niepodległości. Policz im w zasługi te ofiarność, którą odznaczyli się dla naszej Ojczyzny. Wszystkich wiernych którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju, pragniemy polecać Tobie Boże w modlitwie Litanią za zmarłych:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,                     }
Synu Odkupicielu świata Boże, } zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże,                    }
Święta Trójco jedyny Boże,       }
Święta Maryjo, módl się za nami
Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami
Wszystkie święte duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszyscy święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź i miłościw, przepuść nam Panie!
Bądź i miłościw,  wysłuchaj nas Panie!
Od mąk czyśćcowych, wybaw nas Panie!
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami,
wysłuchaj nas Panie
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

Módlmy się: Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci na wieki. Amen.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem;

Niedziela Adoracyjna – 3 czerwca 2018

Pieśń: Kłaniam się Tobie;

Niedziela Dzień Pański – jest dniem, w którym Bóg chce świętować razem z nami. To w tym dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki temu wszyscy możemy się cieszyć łaską nowego życia. Kapłan, poeta – ks. Jan Twardowski stwierdził kiedyś że „ten, kto się nawraca, wie, że jest jeden dzień, który jest świętem dla naszej duszy – ten dzień to niedziela”. Świętowanie niedzieli nie musi jednak oznaczać nic nierobienia. Dlatego nie wahajmy się okazywać w tym dniu życzliwości i pomocy. Jezus zanim uzdrowił w synagodze człowieka z bezwładną ręką, zdenerwował się niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem świętowania szabatu, a dla nas dziś niedzieli, jest miłość. Zapamiętajmy raz na zawsze, że Miłosierdzie Chrześcijańskie, które czynimy, zawsze będzie podobało się Panu Bogu. Panie Jezu, spraw, by moje serce było wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, a mój wzrok nigdy nie odwracał się od tego, kto naprawdę potrzebuje pomocy.

Pieśń: Kochajmy Pana;

Panie, Ty w Eucharystii kochasz nas i zbawiasz. Ty podczas każdej Mszy świętej powtarzasz dla nas Ostatnią Wieczerzę i obiecujesz nam miejsce w niebie. Dlatego wdzięczni za dar Eucharystii będziemy powtarzać:
Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Ucztę Eucharystyczną, w czasie, której dajesz nam pokarm i napój duchowy jako początek i zadatek życia wiecznego. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Twoją Najświętsze Ciało i Krew, które przelałeś dla naszego zbawienia, a teraz w Eucharystii oczyszczasz nią nasze dusze. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Eucharystię, sakrament miłości, w którym przebywając z nami darzysz nas niewypowiedzianą dobrocią i miłością. Bądź uwielbiony, miłosierny Panie Jezu.
– Za Eucharystię, sakrament miłosierdzia, w którym okazujesz zmiłowanie ludziom słabym, umęczonym i upadającym pod ciężarem swych grzechów. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Eucharystię, sakrament radości, w którym nam dajesz nadzieję zamieszkania w domu Ojca na wieki. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.

PIEŚŃ: Dziękujemy Ci Ojcze nasz;

W I niedzielę miesiąca czerwca, z racji przeżywanego Pikniku Rodzinnego w naszej wspólnocie parafialnej, polecajmy i módlmy się za wszystkie rodziny chrześcijańskie, w intencji wszystkich rodziców naszej parafii: za mamy, tatów i wszystkie dzieci. Dziś, kiedy tak bardzo brakuje wzorców wychowania i postaw trwania w wartościach chrześcijańskich, prośmy gorąco, aby wszyscy powołani do rodzicielstwa byli wiernymi świadkami miłości, jedności i pokoju w swoich domach i rodzinach.
Modlitwa dziękczynna rodziców za  dar rodzicielstwa i dar dzieci, za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II.
Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś jak Maryi. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, za ten cudowny owoc naszej miłości. Tobie zawierzamy ich teraźniejszość i przyszłość. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża podkreślającego wartość ojcostwa i macierzyństwa, prosimy Cię, Boże, abyśmy stanęli na wysokości zadania i byli dobrymi rodzicami, abyśmy umieli żyć Bogiem i naszym dzieciom przekazali prawdę o Twojej miłości. Prosimy, weź w opiekę nasze dzieci i spraw, aby nigdy nie utraciły wiary – najcenniejszego skarbu, jakim obdarzasz człowieka. Amen.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości – módl się za nami;
Św. Józefie, Patronie Rodziny – módl się za nami;
Św. Janie Pawle II – módl się za nami.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem;

Niedziela Adoracyjna – 8 kwietnia 2018

PIEŚŃ: Kłaniam się Tobie;

„Uwierzyłeś, Tomaszu bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Współczesna ludzkość jest jak niewierny Tomasz, którego nie było z apostołami, kiedy przyszedł do nich zmartwychwstały Chrystus. Dziś na nowo musimy dotknąć Chrystusa, aby w Niego uwierzyć. Włożyć rękę do Jego przebitego boku, by się nawrócić. Jak to zrobić? Jezus sam wybierze najlepszy czas, okoliczności i odpowiednie miejsce. Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Każdy uczynek miłosierdzia jest spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym i szansą, by dotknąć Jego ran i uwierzyć.
Panie Jezu, szczęśliwa jest dusza zanurzająca się w zdroju Twojego miłosierdzia.
Ty nieustannie rozlewasz je na wszystkich, którzy Tobie ufają. Dozwól mi przytulić się do miłosiernego serca Twego i napełnij mnie pokojem.


PIEŚŃ: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych;

Pan Jezus przekazał w Dzienniczku św. Faustynie, że w godzinę Wielkiego Miłosierdzia dla świata żadna dusza nie zginie, a gdy chociaż jeden raz odmówi koronkę, to nawet najcięższy grzesznik dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci. Dlatego w Święto Bożego Miłosierdzia ofiarujmy tę modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników oraz o łaskę miłosierdzia dla każdego z nas.
Początek:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach
/1 raz/:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata…
Na małych paciorkach
/10 razypo 5 części/:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata…
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem…(3 razy):
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najśw. Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie…
(3 razy):

PIEŚŃ: Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie /3x/;

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem.

Niedziela Adoracyjna – 11 marca 2018

Pieśń: O zbawcza Hostio;
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. To zdanie niosące niezwykle ważną treść, wybrzmiewa tak mocno podczas tej liturgii. Przypomina nam o miłości Boga, który chce, abyśmy dostąpili życia wiecznego. Dlatego ofiarował swojego Syna Jezusa, aby nas zbawić. W połowie Wielkiego Postu warto zadać sobie pytanie o naszą wiarę i prawdziwe miejsce Boga w naszym życiu: Czy życie wieczne jest tym, do czego rzeczywiście dążymy?
Panie Jezu dziękujemy Ci za dar naszego zbawienia i prosimy, abyśmy przez żywą wiarę stawali się jego uczestnikami, a przez to zasłużyli na życie wieczne. Amen.

Pieśń: Kłaniam się Tobie;
Dziś przeżywamy kolejny miesiąc Nowenny przed uroczystością 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pragniemy przygotować się duchowo do tej wielkiej uroczystości: „Żyjemy tym, co jest całym dziedzictwem, któremu na imię nasza Ojczyzna, któremu na imię naród”. Mamy świadomość, że żyjemy w czasach, kiedy „… toczy się walka o ducha narodów, wierności wartościom i promowanie hierarchii wartości”.
Dlatego w tym dniu polecajmy cały naród polski, rządzących i rządzonych, prośmy gorąco o to, aby nasza Ojczyzna była zawsze wierna Bogu Krzyżowi i Ewangelii. Módlmy się także w intencji dzieci i młodzieży, aby wzrastały w poszanowaniu wartości, które stanowią tożsamość każdego Polaka, katolika i patrioty.
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku wiecznej szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, daj nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Maryjo Królowo Polski – módl się za nami;
Św. biskupi: Wojciechu i Stanisławie – módlcie się za nami;
Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami.

Pieśń: Święty Józefie Patronie nasz;
Rozpoczęliśmy Nowennę przed Uroczystością Św. Józefa. Ten rok to Rok Św. Józefa – Oblubieńca NMP i Opiekuna Pana Jezusa, dlatego módlmy się w intencji naszych małżeństw i rodzin, polecajmy wszystkich mężczyzn – naszych mężów, ojców i dziadków,  aby na wzór Św. Józefa uczyli się prawdziwej odpowiedzialności za dobro duchowe im powierzone w swoich domach. Prośmy, aby Św. Józef był dla nich wzorem wytrwałości na drodze wierności Bogu:
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
Św. Józefie – módl się za nami.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem;

Niedziela Adoracyjna – 4 lutego 2018

 PIEŚŃ na wystawienie: „Zróbcie mu miejsce” / 2 zw/;

„Przynosili do Niego wszystkich chorych/…/ <<Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem>>. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy”. Jezus uzdrawiał i wypędzał złe duchy, a ludzie przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Jezus ma moc uzdrowić, ale naszym zadaniem jest pomóc ludziom chorym i cierpiącym znaleźć Jezusa – to bez wątpienia zadanie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub starsza mogła wziąć udział w niedzielnej Mszy św., w zbliżającym się Dniu Chorego, aby mogła wyspowiadać się, przyjąć sakrament namaszczenia i Komunię Św. Może tęskni za Jezusem, bo już tak dawno nie była w swoim kościele, a nie ma śmiałości poprosić, by ktoś ją zawiózł? Nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu zdrowia – to może uczynić tylko sam Bóg. Możemy jednak mieć mały, skromny udział w uzdrawiającym działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z Nim osobom chorym lub starszym, jakie znamy.
Jezu Chryste, tak wiele osób potrzebuje życzliwego wsparcia i pomocy. Otwórz moje oczy na potrzeby bliźnich i zapal w moim sercu pragnienie służenia Tobie w chorych, cierpiących i starszych.

PIEŚŃ: „Bądźże pozdrowiona Hostio żywa” / 2 zw./;

Panie Jezu, żywy i prawdziwy, obecny w białej Hostii, klęczymy przed tobą z sercami przepełnionymi duchem miłości, pragniemy oddać ci chwałę i cześć najgłębszą. Panie, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości.
Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ: „Jezu miłości twej” / 2 zw/;

Ofiarując Bogu nasze codzienne cierpienia i doświadczenia życiowe pragniemy modlić się o to, abyśmy stawali się prawdziwymi świadkami  Bożej miłości na co dzień, wypełniając jak najlepiej nasze obowiązki i zadania.  Polecamy nasze małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież w czasie ferii zimowych, studentów zdających egzaminy, polecajmy nasze osobiste intencje. Prośmy o to słowami modlitwy Św. Franciszka z Asyżu:
„O Panie, uczyń nas narzędziami Twego Pokoju,
abyśmy siali miłość tam – gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam – gdzie panuje krzywda;
jedność tam – gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam – gdzie panuje rozpacz;
światło tam – gdzie panuje mrok;
radość tam – gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać zrozumienia,

co innych rozumieć;

nie tyle szukać miłości – co kochać;

albowiem dając – otrzymujemy,

wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia”.

Św. Franciszku z Asyżu – módl się za nami.

PIEŚŃ na błogosławieństwo : Przed tak wielkim Sakramentem;

Niedziela Adoracyjna – 10 grudnia 2017

PIEŚŃ: Upadnij na kolana…

Początek Ewangelii Św. Marka uświadamia nam, że Jan Chrzciciel  jest tym, który głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan wzywa do nawrócenia, wołając: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Jest On zwiastunem nadejścia Jezusa Chrystusa, który jest oczekiwanym Mesjaszem.
W Nim realizują się Boże obietnice: Bóg wchodzi w historię świata jako całości, wkraczając jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To wkroczenie rozpoczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny początek bierze w momencie Chrztu Jezusa w Jordanie.
To wtedy w symboliczny sposób dokonało się zanurzenie grzechów całej ludzkości w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią z wodami naszego chrztu. To jest właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg przychodzi na świat i umiera za nas na krzyżu, abyśmy mieli w Nim życie.
Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia. Niech chrzest, który dał nam nowe życie, będzie dla nas nieustannie źródłem naszego chrześcijańskiego życia.

PIEŚŃ: Czekam na Ciebie Jezu mój mały…

Adwent jest czasem, kiedy podkreśla się wagę oczekiwania mającego przygotować nas na przyjście pana. Zatrzymajmy się na chwilę w przedświątecznym biegu. Nikt z nas nie może powiedzieć, że jest przed Bożym obliczem bez zarzutu. Najważniejsze jest nasze nawrócenie, czekanie z czystym sercem, bez lęku i w pokoju, na Jezusa, który w każdej chwili może nadejść i w końcu przyjdzie. Adwent daje nam takie duchowe światło nadziei, że nadchodzący dzień przyjścia Zbawiciela stanie się faktem. Pragniemy, aby każdy z nas dobrze przygotował się na spotkanie z Jezusem.
Dlatego wołamy: Odmień moje życie Panie Jezu!
– przez pokorne słuchanie twojego Słowa, Odmień moje życie Panie Jezu!
– przez każdą sytuację, w której uczysz mnie pokory, Odmień moje życie Panie Jezu!
– przez codzienną walkę o wierność Tobie, Odmień moje życie Panie Jezu!
– przez każdy gest miłosierdzia względem słabszych ode mnie, Odmień moje życie Panie Jezu!
– przez łaskę nadziei, w której ożywa dzieło mojego chrztu, Odmień moje życie Panie Jezu!
– przez życzliwość twojej laski, gdy jestem zagubiony w grzechu, Odmień moje życie Panie Jezu!

PIEŚŃ: Panie przebacz nam..
W oczekiwaniu na przyjście Boskiego Zbawiciela prośmy gorąco, abyśmy jak najlepiej wykorzystali czas Adwentu, przez modlitwę, dobre uczynki, konkretne postanowienia, a także przez łaskę dobrej i szczerej spowiedzi świętej.
Módlmy się o błogosławiony owoce okresu Adwentu dla każdego z nas:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…,
Św. Józefie – módl się za nami, Św. Janie Chrzcicielu – módl się za nami.


PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem…