Chrzest święty

ChrzestChrzest święty – to w Kościele Katolickim pierwszy i najważniejszy sakrament inicjacji chrześcijańskiej – czyli ponownych narodzin, znak ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.

Według Nowego Testamentu chrzest ustanowił Jezus Chrystus jeszcze przed swoim wniebowstąpieniem, mówiąc do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”  (Mt 28,19-20).

Obrzęd udzielany jest przez trzykrotne polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N…Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” /formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu/. W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca. Jednak najczęściej chrzest jest udzielany przez kapłana podczas Mszy Św. i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty przez matkę chrzestną, zapalenie świecy chrzcielnej przez ojca chrzestnego i inne obrzędy.

Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół zaleca i zachęca, aby były to imiona Świętych patronów, którzy będą od momentu chrztu duchowo opiekować się tym dzieckiem.
Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej /jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych/. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu może być każdy człowiek, udzielający chrztu drugiej osobie zazwyczaj w wyjątkowych okolicznościach w imię Trójcy Świętej.
Materią sakramentu jest woda /czysta bez żadnych domieszek – może być zmineralizowana/.
Formą sakramentu jest trzykrotne polanie dziecka głowy wodą i wypowiedziane równocześnie słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W okresie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski ma to być najuroczyściej sprawowany sakrament, który rozpoczyna życie chrześcijańskie każdego człowieka i czyni go dzieckiem Bożym. Dlatego duszpasterze powinni zadbać i przypilnować we wspólnotach parafialnych o to, aby w myśl uchwał Soboru Watykańskiego II, oraz instrukcji chrzcielnej KEP, sakrament był udzielany w czasie uroczystej Mszy Św. w niedziele i święta /nie przewiduje się sprawowania chrztu świętego poza Mszą Św. – tylko na wypadek zagrożenia życia dziecka/.

Aby przygotować dziecko do sakramentu chrztu świętego, należy spełnić następujące warunki:

1. O chrzest dla dziecka proszą Kościół święty rodzice, którzy są głównymi osobami, odpowiedzialnymi za jego duchowe wychowanie.

2. Dziecko do chrztu należy zgłosić w odpowiednim czasie /przynajmniej miesiąc wcześniej/ przed planowaną datą chrztu.

3. Należy przynieść do kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka, a także podać dokładne dane rodziców chrzestnych /imię, nazwisko i adres zamieszkania/.

4. W przypadku, gdy rodzice nie mają sakramentalnego związku małżeńskiego, mogą prosić o chrzest dziecka, ale muszą podpisać oświadczenie o tym, że deklarują się wychować je w wierze katolickiej /katecheza w szkole, I Komunia Św. udział we Mszy Św. niedzielnej, bierzmowanie itp./

5. Takie oświadczenie składa również osoba niewierząca lub innego wyznania, która jest ojcem lub matką dziecka, które ma przyjąć chrzest.

6. W takiej sytuacji szczególnie odpowiedzialni za wychowanie i rozwój duchowy dziecka są rodzice chrzestni, wybrani przez rodziców dziecka.

7. Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

8. Osoby spoza naszej parafii potrzebują zaświadczenie ks. proboszcza danego miejsca, o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i że mogą dostąpić godności matki chrzestnej/ojca chrzestnego.

9. Zaświadczenie może wystawić proboszcz parafii, na terenie której dana osoba mieszka od 6 miesięcy. W przypadku studentów czynią to duszpasterze akademiccy, w przypadku żołnierzy – kapelani wojskowi.

10. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące z inną osobą w związku cywilnym /bez ślubu kościelnego/ lub żyjące w konkubinacie /bez żadnego związku z partnerem/.

11. Jeżeli chcemy, aby sakrament chrztu świętego został udzielony poza parafią naszego zamieszkania /np. w miejscu rodzinnym lub w innym kościele/, potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza naszego aktualnego miejsca zamieszkania.

12. Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do katechezy chrzcielnej. Odbywa się ona w kancelarii parafialnej w środę poprzedzającą datę chrztu o godz. 18. 00.

13. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w trzecią sobotę miesiąca /godz. 17.00 w zimie, godz. 18.00 w lecie/ i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 11.00.

14. Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani przystąpić do sakramentu pokuty, aby w dniu uroczystości chrzcielnej przyjąć Komunię Św. w intencji dziecka.

15. Jeżeli rodzice nie mogą przystąpić do sakramentów świętych /związek cywilny, konkubinat/ ten przywilej i obowiązek spełniają rodzice chrzestni.

16. W trakcie chrztu świętego można fotografować uroczystość. Może to robić licencjonowany fotograf. Na wypadek braku takiej osoby może to czynić osoba zaufana, wyznaczona przez rodzinę, po uprzednim zgłoszeniu się do ks. proboszcza i zapoznaniu z warunkami fotografowania w świątyni /kiedy wolno i kiedy nie wolno/.

17. Na zakończenie uroczystości otrzymują pamiątkę Sakramentu Chrztu Św., które otrzymało ich dziecko.