Adoracja – 6 października 2019

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


PIEŚŃ – „O zbawcza Hostio”

Przedmiotem naszej modlitwy kierowanej do Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie niech się stanie sama intencja ogłoszenia przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jest nią „rozbudzenie świadomości <<Missio ad gentes>> i podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Papież Franciszek pragnie:
„aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii
i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne;
aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

PIEŚŃ – „Wielbić Pana chcę”

Jezu, utajony pod postacią chleba! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię, ale też o naszej wspólnocie. Przyjmij naszą modlitwę, przez którą chcemy zrobić krok na drodze naszego dzielenia się wiarą w Ciebie, który oddałeś za nas życie, by nas wybawić od grzechu i przez Ducha Bożego rozlać miłość w naszych sercach. Chcemy Ci więc dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI SKŁADAMY!

– Za tych, którzy bez żadnej korzyści przypominają Kościołowi, że cały jest misyjny, a odpowiedzialność za Misję Ad Gentes, jak i za tę do braci wśród nas, żyjących, dotyczy wszystkich jego członków…

– Za tych duchownych i świeckich, którzy ułatwiają dorosłym, młodzieży i dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej za głoszenie Ewangelii wszystkim…

– Za tych, którzy w Kościele nie są statystami, ale przeżywając własny chrzest czują się posłanymi…

– Za misjonarzy, którzy ukazują Kościół jako wspólnotę dzielącą się darem wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i jako pomoc, która pozwoli uczynić ich życie godniejszym człowieka…

 Panie Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypowiedziane i pomyślane:

Będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Za to, że nie chcemy słuchać pasterzy naszych czasów, którzy na czele z papieżem Franciszkiem nawołują do przeżywania Kościoła przez pogłębienie świadomości misyjnej…

Za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale systematycznych kroków na rzecz zaangażowania misyjnego ad gentes, jak i wśród naszej wspólnoty…

– Za to, że słowo „misje” kojarzy się nam głównie z pieniędzmi, a nie z przeżywaniem naszego chrześcijaństwa jako zadania zdobywania innych dla Jezusa…

– Za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji ludów, wśród których oni pracują…

PIEŚŃ – „Wiele jest serc”

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Będziemy powtarzać: CHRYSTE, USŁYSZ NASZE WOŁANIE!

– Niech w naszej parafii rozpoczęty Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie czasem budzenia świadomości misyjnej, która zaznaczy swą obecność w naszym duszpasterstwie…

– Niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dosięgnie Twoja łaska i wrażliwość ludzi…

– Niech owocem dzisiejszej niedzieli będzie refleksja nad prawdą, że jako dziecko Boga i wyznawca Chrystusa mam zadanie szukania tych, którzy pozostają obojętni na Dobrą Nowinę…

– Niech nasza przynależność do Kościoła będzie coraz bardziej świadomym życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary…

Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką można ofiarować ludziom, prosimy Cię, daj nam siłę, abyśmy w tej misji świadomie uczestniczyli. Amen.
Maryjo Gwiazdo Zaranna Nowej Ewangelizacji – módl się za nami.

PIEŚŃ„Przed tak wielkim Sakramentem”

Niedziela Adoracyjna – 7 lipca 2019

PIEŚŃ: Upadnij na kolana

Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz Zbawicielu, który uniżyłeś samego siebie. Uwielbiamy Cię, bo będąc do końca posłusznym Ojcu, wziąłeś na ramiona krzyż, dobrowolnie przyjąłeś cierpienie, aby nam, grzesznym ludziom, otworzyć bramy nieba. Uwielbiamy Cię, gdyż Twoja miłość nie ma granic! Miłosierny Jezu, przychodzimy dziś do Ciebie, aby trwać na modlitwie wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Pragniemy wynagradzać Ci wszelkie zniewagi, których doświadczałeś, będąc na ziemi i których doświadczasz do dzisiaj. Chcemy wynagradzać Ci, za nasze grzechy a szczególnie za świętokradcze sprofanowanie Ciebie w Najświętszym Sakramencie oraz za sprofanowanie wizerunku Twojej Matki Jasnogórskiej Pani. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci chcemy wołać: „przebacz nam nasze winy” i prosimy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

PIEŚŃ: Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam

Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu
w Najświętszym Sakramencie
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na znieważanie wydany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych wyszydzany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi wyśmiewany
i bluźnierstwami obrażany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców sponiewierany
i wzgardzony,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nie czczony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zbyt mało czczony,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, wynagradzamy Ci, Panie!
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,
Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,
Za nienawiść bezbożnych,
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,
Za oziębłość wielu Twych dzieci,
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,
Za bezczeszczenie świątyń Twoich,
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twej obecności,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego
Sakramentu dać raczył,
Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,
Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
O.: Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ: Suplikacje – Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…

Panie Jezu, który pragniesz świętości każdego człowieka, głęboko wierzymy w moc Twojego Miłosierdzia. Wierzymy, że łaskawym okiem patrzysz na nas, na nasze rodziny, na naszą parafię, na naszą Ojczyznę i na cały świat. Wierzymy, że gdy wyznajemy nasze winy i postanawiamy poprawę, gdy chcemy iść drogą wyznaczoną przez Ciebie, Ty udzielasz nam potrzebnych łask. Wielbimy Cię Panie i uznając naszą słabość, prosimy za nas i tych wszystkich, którzy dopuścili się profanacji, za których dzisiaj przepraszaliśmy i błagaliśmy o Twoje Miłosierdzie. Pragniemy, wraz z aniołami i świętymi Twoimi, wynagradzać Ci za grzechy nasze i  całego świata. Maryjo Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem

Adoracja – Niedziela Zesłania Ducha Św. – 9 czerwca 2019

Pieśń: O zbawcza Hostio;

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci należny hołd uwielbienia i dziękczynienia. Wierzymy, że Ty naprawdę jesteś ukryty w kruszynie białego chleba.
Klęcząc przed Tobą, chcemy opowiedzieć Ci o naszej codzienności, chociaż wiemy, że Ty znasz ją najlepiej. Czas spędzony w Twojej świętej obecności jest dla nas czasem przemienienia i zaczerpnięcia nowych sił.
Oddajemy się Tobie całkowicie na czas tej adoracji. Chcemy na chwilę zatrzymać się z dala od hałasu tego świata i otworzyć się na Ciebie. Dziś mija 50 dni od Zmartwychwstania Tego dnia Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również na nas zebranych wokół ołtarza Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą o dary Ducha Św. i pozwólmy mu działać w naszym życiu: Panie Jezu, prosimy Cię, niech nas ogarnie Twoja łaska, a Duch Twój Święty niech dotknie nas!

Pieśń: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych;

„To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darom Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi się przekonanie, że Bóg o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja przynależność do Niego trwa nawet wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko. Nigdy nie przestaniemy dziękować Ci za Twojego Ducha – za to, że to właśnie On pomaga nam wznosić do Ciebie nasze uwielbienie. Dlatego w Duchu Świętym pragniemy podziękować Ci za każdą łaskę, za każde dobro, jakie z Twojej miłości otrzymaliśmy.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!
– Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, który przychodzi z pomocą naszej modlitwie…
– Za to, że zawsze jesteś z nami, niezależnie od naszych decyzji…
– Za Twoją pomoc w naszych codziennych problemach…
– Za Twoją obecność, nawet gdy my o Tobie zapominamy…
– Za możliwość tego potkania z Tobą…
Jezu Chryste, dziękuję Ci za dary Ducha Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, napełniaj moje serce swoją obecnością i zapalaj w nim ogień Bożej miłości.

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę;

Wierzymy, ze Duch Św. przyczynia się za nami w błaganiach. Chcemy zatem przyzywać Ducha Pocieszyciela i Jego szczególnej obecności w naszym życiu.  Dlatego  wraz ze Św. Janem Pawłem II wołamy:
Przybądź Duchu Święty!
Wzywamy Cię w imieniu całego Kościoła… Przybądź Duchu Święty!
Błagamy Cię w imieniu świata. Okaż, że jesteś Ojcem ubogich i Pocieszycielem – dla umęczonych ludów i dla wszystkich narodów ogarniętych wojną. Poruszaj serca, oświecaj umysły, wzbudzaj pragnienie i wolę pokoju. Panie daj nam swego Ducha. Dlatego powierzamy Ci nasze rodziny, aby były oazą miłości i pokoju. Uzdrawiaj nasze serca Panie, otwieraj na innych, prowadź nas ku pełni Bożej Miłości, daj łaskę niesienia przebaczenia, jedności, zgody, wiary, radości, światła, pocieszenia. Amen.

Duchu Święty Boże – Zmiłuj się nad nami;
Maryjo Przybytku Ducha Św. – módl się za nami.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem.