Niedziela Adoracyjna, 4 lipca 2021 r.

PIEŚŃ: Kłaniam się Tobie – 2 zw.;

Panie Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie, klękamy przed Tobą z pokorą serca, mając świadomość naszych słabości. Z nadzieją wsłuchujemy się w słowa, które  Ty Panie kierujesz w widzeniu do Św. Pawła: „Wystarczy Ci mojej laski, moc bowiem w słabości się doskonali!” jeśli na Twojej łasce będziemy opierać swoje plany, to wiemy, że potrafimy pokonać wszelkie trudności w naszym życiu, zarówno te wewnętrzne jaki te zewnętrzne. Albowiem ilekroć niedomagamy z powodu pychy i zbytniej pewności siebie; tylekroć mamy możliwość poprawy i przemiany naszego życia i otwierając się na dary i charyzmaty Ducha Świętego, przygotowujemy miejsce dla Ciebie.

PIEŚŃ: Wszystko Tobie oddać pragnę – 1 zw.;

Pan Jezus który przychodzi do swego rodzinnego miasta , nie jest przyjęty z życzliwością i zrozumieniem przez swoich rodaków. Ziomkowie Jezusa odrzucili Jego nauczanie tylko dlatego że znali go od dzieciństwa i powątpiewali o Nim:  : «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona??» Najtrudniej być prorokiem we własnej ojczyźnie i świadkiem wiary wśród najbliższych, w gronie przyjaciół. Kiedy wokół nas brakuje zaufania i zawierzenia Bogu, a ludzie kierują się jedynie własną mądrością, doświadczamy sytuacji Nazaretu. To grzech niedowiarstwa nie pozwala postępować w wierze. Święty Augustyn w jednym ze swoich kazań mówił o oczach serca i oczach wiary. Podkreślał, że „oczy wiary są lepsze, silniejsze niż wzrok cielesny”.
Panie Jezu, przyznaję, że często patrzę jedynie cielesnym wzrokiem. Naucz mnie proszę patrzenia na Ciebie oczami wiary, które nigdy mnie nie zawiodą. 

PIEŚŃ: Ja wiem, w kogo ja wierzę – 1 zw.;

Panie nasz i Boże, kiedy uświadamiamy sobie nasze grzechy, potrafimy przeżyć skruchę serca, która staje się początkiem naszego nawrócenia. Dlatego w duchu pokory będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię Panie Jezu;

– za brak czasu na modlitwę i spotkanie z Tobą, za brak pogłębiania swojej wiary; – za lekkomyślne opuszczanie niedzielnej i świątecznej Mszy Św.,
– za odkładanie możliwości spowiedzi i pojednania z Bogiem i ludźmi  w sakramencie  pokuty;

– za nadmierny egoizm, złość, zazdrość i nienawiść okazywaną innym;

– za grzechy obmowy, plotkarstwa i krytykanctwa pod adresem ludzi spotykanych na naszej drodze;

– za brak szacunku i pogardę okazywaną bliźniemu;

PIEŚŃ: Panie przebacz nam – 2 zw.;

Panie Jezu, wiemy jak wiele dobra czynisz w naszym życiu. Klęcząc przed Tobą, pragniemy Ci wyrazić naszą niezmierną wdzięczność. Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci Panie Jezu;
– za wszelki doświadczenia, problemy i porażki, które wzmocniły naszą więź z Tobą i przybliżyły nas do Ciebie;
– za to że mimo naszych słabości nie odwracasz się od nas, i wciąż jak najlepszy przyjaciel pragniesz być obecnym w naszym życiu;
– za nasze małżeństwa, rodziny, aby mimo słabości i niedoskonałości potrafiły wzajemnie umacniać się w czynieniu dobra i realizacji przykazania miłości;
– za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem, a którego doświadczamy nieustannie, każdego dnia od Ciebie;

PIEŚŃ: Dzięki o Panie składamy dzięki – 3 zw.;

Panie Jezu pragniemy wyjść z Tego eucharystycznego spotkania umocnieni na duchu i na ciele. Prosimy Cię, błogosław naszym staraniom i wysiłkom, do jak najlepszego wypełniania Twojej woli w naszym życiu, aby samemu być szczęśliwymi obdarzać szczęściem wszystkich napotkanych ludzi. Polecamy Ci w naszej modlitwie wszystkich wypoczywających w czasie wakacji i urlopów, dzieci i młodzież przeżywających czas obozów, kolonii i rekolekcji wakacyjnych oraz tych wszystkich, którzy wyruszają na Przemyską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. W ich intencji módlmy się za przyczyną Matki Najśw.:

Pod Twoją Obronę…,
Maryjo Królowo Polski – módl się za nami,
Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem.

 Niedziela Adoracyjna – 4 czerwca 2021 r.

PIEŚŃ: Kłaniam się Tobie – 2 zw.;

O Panie nasz Jezu Chryste, Zbawicielu Świata, upadamy przed Tobą
z największą wiarą i najgłębszą pokorą oraz najgorętszą miłością. Ożywieni tą wiarą przychodzimy, aby złożyć Ci hołd czci i uwielbienia. Gromadzimy się przed Tobą obecnym w Najśw. Sakramencie, aby być blisko Twego kochającego Serca. Klękamy przed Tobą ukrytym w małej Hostii, by powiedzieć Ci o naszych radościach i smutkach, sukcesach i porażkach, ale przede wszystkim podziękować za Twoją wielką miłość do każdego z nas.
Panie Jezu, tym Aktem czci pragniemy uwielbić Twe Najświętsze i pełne miłości Serce.
Dlatego będziemy powtarzać: Najgłębszą cześć Tobie oddajemy!
– Eucharystyczne Serce Jezusa, tak często samotne i opuszczone i zapominane przez ludzi;
– Eucharystyczne Serce Jezusa, cierpliwie czekające na każdego człowieka i obdarzające go miłością;
– Eucharystyczne Serce Jezusa, ciche i pokorne, dobroci i miłości pełne;
– Eucharystyczne Serce Jezusa, wsłuchujące się w nasze największe prośby;
– Eucharystyczne Serce Jezusa, niewyczerpalne źródło wszelkich łask;
-Eucharystyczne Serce Jezusa, prawdziwe źródło życia i świętości,
– Eucharystyczne Serce Jezusa, zawsze obecne w Najśw. Sakramencie.

PIEŚŃ: Twemu Sercu Cześć składamy – 2 zw.;

Panie Jezu Chryste, tak często ranimy Twoje Boskie Serce Chcemy przepraszać Cię za to, że tak często odrzucamy Twoją miłość, kiedy popełniamy liczne grzechy.  Pragniemy także zadośćuczynić
za nasze obelgi, bluźnierstwa i oziębłości, jakimi wciąż jesteś obrażany przez wielu grzeszników.
Świadomi własnych słabości i przewinień będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię Panie Jezu!
– za naszą niewdzięczność i zaniedbania w czynieniu dobra;
– za oziębłość i obojętność wobec Ciebie utajonego w Najśw. Sakramencie;
– za lekceważenie Twoich przykazań, a szczególnie przykazania miłości Boga i bliźniego;
– za profanacje i świętokradztwa uczynione wobec Najśw. Sakramentu;
– za wszelkie wzgardy, szyderstwa, obelgi i bluźnierstwa wobec Ciebie obecnego w Najśw. Hostii;
– za to że nie mamy odwagi stanąć w obronie wiary, Kościoła, osób słabych i bezbronnych;
– za wszystko to, czym zadajemy ból Twemu Sercu i naszym bliźnim;

PIEŚŃ: Panie przebacz nam – 2 zw.;

Panie Jezu, oddajemy i poświęcamy Najśw. Sercu Twojemu nasze małżeństwa i rodziny, naszą Ojczyznę i naszą parafię, wszystkich ludzi w potrzebie: samotnych, chorych, cierpiących i opuszczonych. Polecamy Ci również naszych bliskich zmarłych,  poddanych próbie oczyszczenia.
O Serce Jezusa pełne miłosierdzia przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o potrzebne łaski dla nas. Skrusz o Serce Boże wszystkie serca zatwardziałe, pociesz dusze w czyśćcu cierpiące, bądź najpewniejszą ucieczką dla konających i umierających, pociechą dla strapionych, bądź dla mnie wszystkim o najmiłościwsze Serce Boże, a szczególnie pociechą i umocnieniem w trudach i przeciwnościach, ucieczką i wybawieniem w chwilach pokusy do grzechu oraz nadzieją na życie wieczne w godzinie mojej śmierci, aby moja dusza zaznała bezmiaru Twego Miłosierdzia, płynącego z przebitego Serca pełnego miłości ku nam. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Najśw. Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami /3x/;
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem…

Niedziela adoracyjna – 11 kwietnia 2021 r.

PIEŚŃ: O zbawcza Hostio;

Trwając w Radości Zmartwychwstania uświadamiamy sobie, że Jezus Chrystus jest naszym pokojem, przynosi wszystkim dar miłości i przebaczenia. Jego pokój jest głębszy, inny od tego, który daje świat, bo Chrystus przyszedł nas zbawić, przeszedł przez krzyż, śmierć i piekło. Pokój Jezusa jest doskonały, bo jego źródłem są Jego rany. Ten pokój napełnia nas także w sakramencie pokuty, kiedy doświadczamy przebaczającej miłości Boga. Pokoju i miłosierdzia doświadcza Tomasz Apostoł, kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć ręce w rany Jezusa, niejako wejść w nie całym swoim życiem. „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Uwierzmy i oddajmy się w pokorze Bogu, abyśmy i my zostali napełnieni Jego pokojem.

PIEŚŃ: Ja wiem w kogo ja wierzę;

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele Katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie Świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” /jedna z łask chrztu św./, ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać wiele i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele

PIEŚŃ: Jezu ufam Tobie / 3x/;

Ofiarujmy w naszych intencjach Koronkę do Bożego miłosierdzia, upraszając potrzebne łaski, dla Ojca Św. naszych pasterzy, dla całego Kościoła, dla naszej parafii, dla nas samych i całego świata:

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem.

Niedziela Adoracyjna – 13 grudnia 2020 r.

PIEŚŃ na Wystawienie: „Kłaniam się Tobie”;

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie. W tym adwentowym czasie nasze modlitwy i pieśni wyrażają tęsknotę serca w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą. Adwent zachęca nas do przygotowania na kolejne święta Twojego Narodzenia, ale stawia też pytanie o gotowość na spotkanie z Tobą w wieczności.
Dziś przeżywamy Niedzielę Gaudete – czyli Niedzielę Radości. Liturgia zaprasza nas do radości, bo przychodzący Pan jest coraz bliżej. Jednak adwentowy prorok – Jan Chrzciciel sprowadza nas na ziemię i pokazuje nam, co jest źródłem radości, której świat dać nie może. „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. Jan wie, kim jest w oczach Boga i jaką misją On go obdarzył. I dlatego wzywa naród do pokuty i nawrócenia. Im bardziej będziemy świadomi, kim jesteśmy, a kim jest Bóg, tym więcej radości będzie nam towarzyszyło w codzienności.
Panie, pragnę odkrywać, kim jestem w Twoich oczach, aby móc innych prowadzić ku Tobie. Proszę Cię o łaskę nawrócenia i przebaczenia grzechów, abym z oczyszczonym sercem mógł oczekiwać z radością na przyjście Dzieciątka Jezus.

PIEŚŃ: „Niebiosa rosę”/2 zw/;

Jezu Chryste, Mesjaszu zapowiadany przez proroków, potrzebujemy Adwentu, potrzebujemy tego świętego czasu przygotowania, aby znaki Twojego przyjścia poruszyły sumienia, a Twój głos dotarł do głębi serc. Dlatego prosimy o dar rozpoznawania tych znaków i zdolność wsłuchania się w adwentowe wołanie:
Powtarzamy: Prosimy Cię, Panie.
– aby przykład Maryi, Twojej Matki, uczył nas oczekiwania na Twoje przyjście;
– aby uczestnictwo w Mszach Świętych Roratnich pobudzało nas do gotowości na spotkanie z Jezusem;
– aby adwentowy wieniec  przypominał o potrzebie wspólnej modlitwy w  małżeństwie i rodzinie,
– aby Maryja, Niepokalana, była wołaniem o nasze czyste serca,
– o pragnienie przemiany życia i o łaskę dobrej spowiedzi w tym czasie oczekiwania,
– o umiejętność słuchania i chęć  przyjęcia Dobrej Nowiny o zbawieniu;
– o otwarcie serca na Twoje Przyjście.

PIEŚŃ: „Czekam na Ciebie Jezu mój mały” /1zw./;

Dziś przypada kolejna, jakże bolesna 39 Rocznica Wybuchu Stanu Wojennego, kiedy wielu naszych rodaków tyle wycierpiało, a niektórzy zginęli w tym tragicznym dla całego narodu okresie. Pragniemy w modlitwie polecać naszą Ojczyznę, prosząc o ducha wzajemnego poszanowania, zgody i jedności narodowej, o pokój i bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, o to aby ustąpiły wszelkie podziały, waśnie i spory, o uchronienie nas przed plagą pandemii oraz o prawdziwą wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii dla wszystkich  wierzących Polaków.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ.
Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Spraw, aby w Ojczyźnie naszej panowały sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście. Wspomóż naród i bądź przy nim we wszelkich jego trudnych sprawach obecnego czasu. Prosimy Cię, Panie, ochraniaj Ojczyznę naszą od zasadzek nieprzyjacielskich i zdrady synów i córek. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Królowej Polski oraz za wstawiennictwem świętych Patronów naszych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Zdrowaś Maryjo…;
Św. Wojciechu i Stanisławie – módlcie się za nami;
Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami;
Św. Janie Pawle II – módl się za nami;
Bł. Jerzy Popiełuszko – módl się za nami..

PIEŚŃ: „Z dawna Polski tyś Królową” /2 zw./;

PIEŚŃ przed błogosław.: „Przed tak wielkim Sakramentem”.